Služby a ceník

Protože trváme na tom, že správa Vaší nemovitostí bude vždy skvěle vedena bez dofakturace a dalších poplatků, zahrnuje náš základní balíček služeb správu nemovitostí v plném rozsahu,

to znamená, že v jedné ceně získáte veškeré činnosti nutné pro bezproblémový chod domu.

Je naprosto v pořádku, chcete-li konkrétní rozsah služeb přizpůsobit přesně na míru Vašim potřebám a požadavkům. Před podpisem Příkazní smlouvy společně pro Vás najdeme individuální řešení.

Při sestavení Příkazní smlouvy, kterou společně podepisujeme vycházíme ze základního rozsahu služeb v ceně  130,-Kč bez DPH měsíčně za správu jedné bytové (nebytové) jednotky.

Každý náš klient má ZDARMA konzultace k řešení aktuálních problémů, naši účast na Vašich shromážděních a vzorové dokumenty.

Základní balíček služeb v sobě zahrnuje dvě důležité oblasti

 Oblast provozně technická

 • provoz nemovitosti nebo její části v souladu s jejím účelem
 • údržbu a opravu nemovitosti, a to po dohodě s příkazcem
 • vedení a aktualizaci technické evidence nemovitosti, tj. pasporty nemovitosti
 • vedení evidence nájemců nemovitosti, přehled volných bytů a nebytových prostor a vyhledávání vhodných zájemců o uzavření smlouvy o nájmu bytu či nebytového prostoru
 • zajištění a kontrolu plnění smluv uzavřených mezi příkazcem a dodavateli médií a zajištění servisní činnosti nezbytnou pro provoz nemovitosti (vody, plyn, elektrická energie pro společné prostory, dodávky tepla, TUV, servis výtahů, servis společných televizních antén)
 • zařizování odečtů, popř. výměnu vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech (IRTN) v bytech a nebytových prostorách, příp. zajištění dílčích vyúčtování vody a tepla, jsou-li též součástí smlouvy s třetí osobou provádějící odečty
 • úklid společných prostor, chodníků včetně zimní údržby chodníků třetí osobou
 • provedení deratizace či dezinfekce odbornou firmou
 • pravidelné odborné prohlídky výtahů odbornou firmou
 • provozní revize technických zařízení v nemovitosti v souladu s platnou právní úpravou
 • odborné či znalecké posudky, je-li o to příkazcem výslovně požádán
 • nepřetržité havarijní služby na vodovodní a kanalizační instalaci, elektroinstalaci a plynové rozvody třetími osobami
 • výběrové řízení na zhotovitele díla spočívající v realizaci oprav či zhodnocení nemovitosti, je-li o to příkazcem požádán

Oblast ekonomická a právní

 • řádné zpracování a zařazení předaných podkladů do účetní evidence; pro případ budou-li zjištěny nedostatky v účetních podkladech zajistit ve spolupráci s příkazcem jejich nápravu a odstranění vad
 • vedení přehledné účetní evidence v souladu s platnými předpisy formou podvojného účetnictví, zpracování roční účetní závěrky, transformace hospodářského výsledku na daňový základ, zpracování daňových přiznání k dani z příjmu včetně povinných příloh
 • zpracování ekonomické části výroční zprávy včetně návrhu na rozdělení zisku či úhrady případné ztráty
 • kontrolu přijatých daňových dokladů souvisejících se správou nemovitosti
 • zpracování předpisů nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor včetně jejich aktualizace
 • zpracování závěrky pro inkasní středisko
 • roční vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor
 • uzavírání smluv o dodávkách služeb spojených s užíváním nemovitosti pro případ vznesení takového požadavku ze strany příkazce
 • přípravu a zpracování smluv o nájmu bytů a nebytových prostor
 • obstarání advokáta v případě soudního sporu
 • zpracování podkladů k vymáhání pohledávek příkazce souvisejících zejména s úhradou nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor

Rozsah služeb můžeme rozšířit o vedení personální a mzdové agendy

V ceně 150,- Kč bez DPH měsíčně za zaměstnance

 • odměny členů statutárního orgánu,
 • dohody o provedení práce,
 • dohody o pracovní činnosti

Dále můžete z našich bohatých zkušeností profitovat zejména v těchto oblastech:

OPRAVY A REKONSTRUKCE

ÚVĚRY

DOTACE

jednorázové PRÁVNÍ SLUŽBY

POJISTKY 

podrobnější informace můžete najít zde>>> ve spodní části stránky

Napsat komentář