palec nahoru

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí v České republice je souborem vysoce specializovaných činností, které mají povinnost vést všichni vlastníci nemovitostí.

Profese správce nemovitostí vznikla z potřeby majitelů nemovitostí vyhnout se sankcím, které hrozí v případě nedodržení pravidel, kterými se správa nemovitostí řídí, protože v České republice se řídíme pravidlem

„ignorantia juris non excusat“ („neznalost zákona neomlouvá“).

beh pred paragrafem

Specifika správy nemovitostí jsou vymezeny zhruba v desítce legislativních předpisů, které jsou průběžně aktualizovány. Jak už to v České republice chodí, informace jsou často prezentovány nesrozumitelně, ale sankce se řídí heslem neznalost neomlouváV praxi to znamená, že máte povinnost a odpovědnost, o které třeba ani nevíte. Pro tento případ Vám pomáhá odborně vedená správa nemovitostí.

Odborně vedená správa nemovitostí

v rukou kvalitního správce nemovitostí pro Vás znamená úsporu času, energie a nervů 
předcházíte sankcím.

Samozřejmě chápeme, že v době, kdy zakládáte společenství vlastníků jednotek, nemusíte disponovat dostatečnou hotovostí, abyste mohli správce nemovitostí zaplatit bez přispění každého člena. V takové situaci je velmi důležité, aby všichni členové znali výhody a rizika spojená s tímto rozhodnutím.

Chcete-li mít v problematice jasno a díky tomu se fundovaně rozhodovat o Vašem majetku a uvažujete o správě nemovitostí ve vlastní režii, může se Vám hodit náš článek na toto téma zde>>>

Díky moderním technologiím Vám můžeme poskytovat řadu užitečných informací online, abyste se mohli správně rozhodovat o Vašem majetku, protože podle nás jsou nejlepší rozhodnutí ta, která vycházejí z reálných předpokladů.

 Činnosti, které v sobě skrývá odborně vedená správa nemovitostí

Jako každá vysoce specializovaná činnost, vyžaduje i správa nemovitostí nejen kvalitní softwarové vybavení a orientaci v aktuální legislativě, ale také tým profesionálů, kteří se každý den zdokonalují své know-how pro vysokou efektivitu všech procesů, díky kterým pro Vás může Vaše nemovitost být symbolem radosti, pohody, příjemného bydlení, nebo bezpečně uložených peněz.

Díky tomu, že naše společnost čerpá z více než desetiletí zkušeností, zahrnuje naše portfolio služeb vše, co Vám přináší pohodový chod domu. Konkrétní rozsah služeb, který správa nemovitostí zahrnuje, je vždy smluvně ošetřen, obvykle formou Příkazní smlouvy.

Vážíme Vás, Vaší důvěry i Vašeho času, proto sestavujeme Příkazní smlouvu tak, aby pro Vás správa nemovitostí zahrnovala vše, co je třeba pro bezproblémový chod domu.

Cena, na které se společně dohodneme je konečná, bez následné dofakturace.

Vždy záleží na konkrétní dohodě a potřebách klienta, obvykle správa nemovitostí v plném rozsahu zahrnuje následující činnosti, které pro větší přehlednost řadíme do dvou oblastí.

1.Oblast provozně technická

Správa nemovitostí z pohledu oblasti provozně technické v sobě zahrnuje provoz nemovitosti, nebo její části v souladu s jejím účelem.

Kvalitně vedená správa nemovitostí v sobě zahrnuje vedení a průběžnou aktualizaci technické evidence nemovitostí, bytů a nebytových prostor,tj. pasporty domů, bytů a nebytových prostorů. Pasporty vystavujeme a aktualizujeme automaticky, protože jejich precizní vedení výrazně usnadňuje veškerou agendu pro majitele (příkazce) i správce nemovitostí. Pasporty jsou velmi kvalitním podkladem pro efektivní rozhodování o nemovitostech.

Kvalitně vedená správa nemovitostí pro vlastníky znamená také přehledné vedení evidence nájemců bytů, aktualizovaný přehled volných bytů a nebytových prostor a vyhledávání vhodných zájemců o uzavření smlouvy o nájmu bytu či nebytového prostoru. Mnozí správci nemovitostí v dnešní době používají software, který výstup evidence zobrazuje velmi přehledně a srozumitelně.

Jednou z výhod odborně vedené správy nemovitostí je také zajištění a kontrola plnění smluv uzavřených mezi majitelem nemovitosti a dodavateli médií a zajištění servisní činnosti nezbytně nutné pro provoz nemovitosti (voda, plyn, elektrická energie pro společné prostory domu, dodávky tepla, TUV, servis výtahů, servis společných televizních antén).
Pro majitele nemovitostí to znamená jistotu, že smlouvy jsou nejvýhodnější dle aktuální tržní nabídky a jsou dodržovány smluvně dohodnuté činnosti, včetně věcné správnosti fakturovaných částek.

Odborně vedená správa nemovitostí pro Vás znamená, že se nemusíte starat o odečty, případně výměny vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech (IRTN) v bytech a nebytových prostorech, včetně zařizování souvisejících dílčích vyúčtování vody a tepla, jsou-li součástí smlouvy s třetí osobou provádějící odečty.

Správa nemovitostí v sobě zahrnuje několik specifických činností, které správci nemovitostí zajišťují ve spolupráci s externími dodavateli. Je jen na Vás, jak se rozhodnete, zda zvolíte komfort vyplývající ze zastupování a mnohdy výhodnějších podmínek, nebo si najdete svou cestu.

Spolupráce s externími dodavateli zajistí kvalitní služby v případě zajištění úklidu společných prostorchodníků a zelených ploch, včetně zimní služby na chodnících, zajištění provozu a pravidelných odborných prohlídek výtahů.  Správa nemovitostí pro Vás také znamená, že v případě nutnosti máte rychle k dispozici odbornou firmu pro dezinfekci či deratizaci.

Majitelé nemovitostí mají povinnost zajišťovat provozní revize technických zařízení, jejichž náležitosti a aktualizace upravují normy státního odborného dozoru. Díky odborně vedené správě nemovitostí budete mít všechny revize (hromosvody, plynovody, elektrické rozvody, komíny atd.) v naprostém pořádku ve správném termínu dle aktuálních předpisů a nemusíte se bát sankce v případě kontroly ze strany orgánu státního dozoru.

Potřebujete-li odborné či znalecké posudky, správce nemovitostí dokáže zajistit kvalitu za rozumnou cenu.

Kvalitní odborně vedená správa nemovitostí Vám může výrazně zjednodušit výběrové řízení na zhotovitele díla spočívající v realizaci oprav či zhodnocení nemovitosti.

Správa nemovitostí Vám zjednoduší zajištění nepřetržité havarijní služby na vodovodní a kanalizační instalaci, elektroinstalaci a plynové rozvody třetími osobami.

2. Oblast ekonomická a právní

V sobě zahrnuje vedení přehledné účetní evidence v souladu s platnými předpisy a zákony, ve formě podvojného účetnictví, zpracování roční účetní závěrky, transformace hospodářského výsledku na daňový základ, zpracování daňových přiznání k dani z příjmu, včetně povinných příloh (statistické výkazy) a k dani z nemovitosti, vypracování ekonomické části výroční zprávy včetně návrhu na rozdělení zisku či úhrady případné ztráty.

Odborně vedená správa nemovitostí znamená pro majitele nemovitostí řádné zpracování a zařazení předaných podkladů do účetní evidence. Někdy se stane, že správce nemovitostí zjistí nedostatky v účetních podkladech, které neprodleně ve spolupráci s majitelem nemovitosti vyřeší, kvalitní správce nemovitostí nefakturuje dodatečné poplatky.

Správa nemovitostí znamená také přehledné zpracování předpisů nájemného a služebsouvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor včetně jejich aktualizace. A následné roční vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor vůči skutečným nákladům na jednotlivé nájemce, správce nemovitostí také zajistí vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením.

V případě nutnosti by měl kvalitní správce nemovitostí vést přehled neplatičů, zasílání upomínek, připravit platební rozkazy a v nejhorším případě připravit podklady prosoudní, nebo mimosoudní jednání. Většina kvalitních správců nemovitostí dokáže obstarat zkušeného advokáta v případě soudního sporu.

Potřebujete-li náležitě smluvně ošetřit nájmy, užívání bytů a nebytových prostor, kvalitní správce nemovitostí většinou nachystá smlouvy dle Vašich instrukcí a aktuální legislativy,kterým budou chybět pouze Vaše podpisy.

Správa nemovitostí Vám zjednoduší zpracovávání závěrky nájmů pro inkasní středisko, tuto činnost správce nemovitostí vyřeší za majitele nemovitosti.

V případě, že si majitel nemovitosti přeje zastupování, zkušený správce nemovitostí může zajistit také uzavírání smluv o dodávkách služeb spojených s užíváním nemovitosti pro případ vznesení takového požadavku ze strany příkazce.

Odborně vedená správa nemovitostí Vám může také zajistit mnohá zjednodušení, úsporu času i energie v následujících oblastech.

 OPRAVY A REKONSTRUKCE

Správce nemovitostí Vám výrazně zjednoduší zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí, spolu s vlastníkem nemovitosti, v souladu s jeho pokyny. Většinou od svého správce získáte analýzu rozsahu požadovaných činností, specifikaci podkladů, účast při přebírání hotového díla majitelem, pravidelné kontroly postupu a kvality prací,  zajištění doprovodných stavebních služeb (vymalování, stěhování atd.)

PRÁCE ZVYŠUJÍCÍ KOMFORT OBYVATEL DOMU

Kvalitní správce nemovitostí je schopen zajistit komplexní služby pro zajištění rozvodů společných televizních antén a internetu.

ÚVĚRY

Odborně vedená správa nemovitostí Vám může přinést řadu zjednodušení, potřebujete-li získat finanční prostředky, kvalitní správce nemovitostí je schopen nejen zajistit poradenství pro získání finančních prostředků na opravu či rekonstrukci, také zpracování podkladů pro získání úvěru a pomoc při výběru nejlepší bankovní instituce.

DOTACE

Odborně vedená správa nemovitostí s sebou pro Vás přináší výhody, chcete-li se účastnit dotačního programu. Váš správce nemovitostí nejenže se pohybuje v problematice a má aktuální informace o dotačních programech, také Vám pomůže s podklady pro vyřízení dotací (státní, krajské, městské) na opravy a rekonstrukce domu.

PRÁVNÍ SLUŽBY JEDNORÁZOVÉHO CHARAKTERU

Výhodou odborně vedené správy nemovitostí jsou také právní služby při zakládání Společenství vlastníků jednotek a Bytového družstva, či při likvidaci Bytového družstva.Většina správců nemovitostí má pro své klienty výhodnější podmínky, oproti tomu, co dokáže získat jednotlivec.

Odborně vedená správa nemovitostí kvalitním správcem pro Vás může také znamenat, že změna statutárních orgánů Bytového družstva (Společenství vlastníků jednotek) pro Vás nebude utrpením z hromady povinností.

Výhodou zkušeného správce nemovitostí je také zpracování smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví.

POJISTKY 

Kvalitní správce nemovitostí Vám může pomoci s výběrem, návrhem a uzavřením pojistné smlouvy tak, aby Vaše pojistka co nejkvalitněji plnila Vaše potřeby.

Správa nemovitostí u kvalitního správce pro Vás může znamenat, že Vaše pojistka bude vždy nejlepším produktem na pojistném trhu, v případě, že si budete přát průběžnou revizi pojistných smluv dle změn trhu.

(Visited 606 times, 1 visits today)