Obrázek

SVJ v kostce

Co to je SVJ?

SVJ je právnickou osobou založenou pro správu domu a pozemku. Díky tomu mají vlastníci nemovitosti společenství, ve kterém jsou jasně vymezena práva a povinnosti v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti (SVJ nelze využívat k jiným účelům, v žádném případě k podnikání).

Díky existenci SVJ mají vlastníci (spoluvlastníci) nemovitosti právní oporu pro nastolení řádu a jednotlivých pravidel, které jsou nezbytné pro zachování zdravých vztahů v domě.

Založení a vznik SVJ (platí pro starší budovy i developerské projekty)

Společenství vlastníků jednotek nevzniká automaticky, je třeba aby se vlastníci aktivně přičinili o založení a vznik této právnické osoby, pokud ji chtějí.

Vlastníci jednotek mohou založit SVJ, když domě existuje minimálně 5 jednotek, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, pokud se tak nestane, o nemovitost se stará většinový vlastník.

Vlastníci oficiálně odklepnou založení společenství přijetím stanov, pak je třeba podat podklady na soud (dnes to jde elektronicky na http://or.justice.cz, což ušetří mnoho času a energie), pak vlastníci počkají, až soud uzná zápis ve veřejném rejstříku (pro tento případ existuje tzv. rejstřík společenství), také najdete na www.justice.cz.

Samozřejmě proces založení a vzniku SVJ je ideální v případě, že již jste domluveni se správcem nemovitostí. V případě, že společenství vlastníků jednotek není plné supermanů, budete správce nemovitostí potřebovat a proč netěžit z jeho zkušeností hned? Pravděpodobně dostanete výraznou slevu na veškeré činnosti související se založením a vznikem společenství a navíc si můžete otestovat kvalitu služeb.

Před podáním návrhu do veřejného rejstříku je dobré zpracovat povinné přílohy:

 • čestné prohlášení členů statutárních orgánů a jejich souhlasy se zápisem do rejstříku společenství,
 • zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a/nebo místopředsedy a kontrolní komise,
 • kolky
 • prohlášení vlastníka (do kterého je vhodné umístit stanovy) a vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o zápisu do katastru nemovitostí,

Webové stránky SVJ

Společenství vlastníků jednotek nemají povinnost mít webové stránky, tuto povinnost mají pouze bytová družstva.

SVJ právaPráva SVJ

Společenství vlastníků jednotek má právo uzavírat smlouvy s dodavateli služeb spojených s užíváním jednotek v domě.

Společenství jako právnická osoba může sjednat pojistnou smlouvu.

Společenství vlastníků jednotek má právo evidovat a vybírat nájemné za bytové či nebytové prostory (pokud využije svého práva pronájmu společných částí domu).

 

Právo sjednat úvěr pro zhodnocení nemovitosti (za dluhy ručí každý člen společenství v poměru podle velikosti  svého podílu na společných částech nemovitosti). Je logické, že každý spolumajitel je rád za zhodnocení svého majetku, někdy se ovšem stane, že člen společenství vlastníků jednotek přestane platit a vzniká dluh. Bez ohledu na to, jak moc soucítíte s osudy svých sousedů, je třeba dluhy řešit, než přerostou do astronomických rozměrů. Díky Novému občanskému zákoníku mají všechna společenství možnost ošetřit možné nepříjemné situace s dlužníky ve Stanovách.

Povinnosti SVJSVJ povinnosti

Ihned po vzniku vznikají společenství vlastníků jednotek nové povinnosti a odpovědnost, které souvisejí se správou domu a pozemku.

Abyste nevnímali členství v nově vzniklém společenství vlastníků jednotek jako útok paragrafů, může Vám velmi výrazně pomoci odborný správce nemovitostí.

V dnešní době máte na výběr z kvalitních správců nemovitostí, opravdu si můžete vybrat odborníka, se kterým se Vám bude nejlépe spolupracovat.

Mezi běžné povinnosti, které členové společenství vlastníků jednotek s radostí delegují odborníkům patří zejména:

 • vedení a aktualizaci technické evidence nemovitosti, tj. pasporty nemovitosti
 • vedení evidence nájemců nemovitosti, přehled volných bytů a nebytových prostor a vyhledávání vhodných zájemců o uzavření smlouvy o nájmu bytu či nebytového prostoru
 • zajištění a kontrolu plnění smluv uzavřených mezi příkazcem a dodavateli médií a zajištění servisní činnosti nezbytnou pro provoz nemovitosti (vody, plyn, elektrická energie pro společné prostory, dodávky tepla, TUV, servis výtahů, servis společných televizních antén)
 • zařizování odečtů, popř. výměnu vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech (IRTN) v bytech a nebytových prostorách, příp. zajištění dílčích vyúčtování vody a tepla, jsou-li též součástí smlouvy s třetí osobou provádějící odečty
 • řádné zpracování a zařazení předaných podkladů do účetní evidence; pro případ budou-li zjištěny nedostatky v účetních podkladech zajistit ve spolupráci s příkazcem jejich nápravu a odstranění vad
 • vedení přehledné účetní evidence v souladu s platnými předpisy formou podvojného účetnictví, zpracování roční účetní závěrky, transformace hospodářského výsledku na daňový základ, zpracování daňových přiznání k dani z příjmu včetně povinných příloh
 • zpracování ekonomické části výroční zprávy včetně návrhu na rozdělení zisku či úhrady případné ztráty
 • kontrola přijatých daňových dokladů souvisejících se správou nemovitosti
 • zpracování předpisů nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor včetně jejich aktualizace
 • zpracování závěrky pro inkasní středisko
 • roční vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor

Pak existuje řada činností, kde odborný správce nemovitostí dokáže poradit a ušetřit čas, energii i peníze:

 • pravidelné odborné prohlídky výtahů odbornou firmou
 • provozní revize technických zařízení v nemovitosti v souladu s platnou právní úpravou
 • nepřetržité havarijní služby na vodovodní a kanalizační instalaci, elektroinstalaci a plynové rozvody třetími osobami
 • výběrové řízení na zhotovitele díla spočívající v realizaci oprav či zhodnocení nemovitosti
 • uzavírání smluv o dodávkách služeb spojených s užíváním nemovitosti
 • přípravu a zpracování smluv o nájmu bytů a nebytových prostor
 • obstarání advokáta v případě soudního sporu
 • zpracování podkladů k vymáhání pohledávek příkazce souvisejících zejména s úhradou nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor
 • vedení personální a mzdové agendy

Chcete-li si zkontrolovat paragrafy NOZ, ze kteréch jsme čerpali při psaní tohoto článku, najdete je zde:

 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/

Tento článek jste si mohli přečíst díky týmu společnosti AXATEM company s.r.o.

logo AXATEM 2

 

(Visited 2 415 times, 1 visits today)